Privacy Statement van mijnbuur

 

mijnbuur neemt jouw privacy serieus en zal uitsluitend informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de van de toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving verwerken. In dit Privacy Statement legt mijnbuur uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. De definities zoals vermeld in Algemene Voorwaarden [mijnbuur.nl/algemene-voorwaarden] zijn eveneens van toepassing op dit Privacy Statement.

 

 
1. Wat is mijnbuur?

mijnbuur is een digitaal sociaal platform waarvan de gebruiker middels de mijnbuur-app en/of website mijnbuur.nl -na het aanmaken van een account- in contact kan komen met buurtgenoten om buurtgerelateerde onderwerpen te bespreken . Met mijnbuur kun je snel en makkelijk een beroep doen op jouw buren in geval van nood, om hen te waarschuwen, voor een helpende hand of om ergernissen met elkaar te delen en op te lossen. En omgekeerd kunnen jouw buren ook een beroep op jou doen. Jij beslist uiteindelijk met wie je jouw informatie deelt, jij kiest aan welk gesprek je deelneemt en jij bepaalt welke informatie je wilt ontvangen, gerelateerd aan jouw woonadres.

De eigenaar van mijnbuur is een stichting (Stichting Buur) en gevestigd en kantoorhoudende te (1017 XS)  Amsterdam aan de Weteringschans 98. Zij is verantwoordelijke in de zin van art 1 sub d Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) voor de verwerking van je persoonsgegevens en zal hiervan ook melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

2. Welke informatie wordt door mijnbuur verzameld en verwerkt?

Naw-gegevens

Om toegang tot onze Diensten te kunnen verkrijgen ben je verplicht een Account aan te maken waarbij jij de volgende persoonsgegevens dient te registreren:

 • voornaam

 • achternaam

 • e-mailadres

 • adres

 • woonplaats

 • profielfoto

 

Automatisch gegenereerde informatie (geanonimiseerde, statistische gegevens over jouw gebruik van de app)

Om mijnbuur optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om in nood je buren te waarschuwen, om een buurtgerelateerde ergernis te delen met je buren of om je de mogelijkheid te bieden om de lokale overheid uit te nodigen bij een gesprek) heeft mijnbuur bepaalde informatie van je nodig:

 • met hoeveel mensen jij in gesprek bent;

 • de categorie waaronder het onderwerp van gesprek valt;

 • waar de ergernis of noodsituatie is die je hebt gemeld;

 • de tijd waarop je een bericht verstuurt;

 • hoe vaak je een bericht verstuurt;

 • hoe vaak je op een bericht reageert;

 • of je (in geval van nood) kan komen/kan helpen/in gesprek gaat;

 • hoe je voor de app bent uitgenodigd;

 • wanneer je een beroep doet op de lokale overheid.

 

 
3. Voor welke doeleinden zal mijnbuur informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

mijnbuur zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Diensten mogelijk te maken, waaronder het genereren van je Account, gesprekken en conversaties met jouw Buren, het bepalen van jouw locatiegegevens in geval van nood en het beschikbaar maken van een link om een aanspreekpunt bij een gesprek uit te nodigen, indien gewenst. Op het moment dat een buur een instantie uitnodigt, worden jouw gegevens geanonimiseerd. Dit geldt alleen voor privé gesprekken, in openbare gesprekken worden jouw gegevens niet geanonimiseerd. Je kunt in ieder nieuw gesprek de keuze maken om een openbaar gesprek te starten.

 • Om je (buurtgerelateerde) informatie toe te zenden en om te reageren op vragen en/of klachten;

 • Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de app en de Diensten;

 • Om de app en de Diensten aan te passen en te verbeteren;

 • Om misbruik van de app te kunnen signaleren;

 • Om jouw gegevens te verstrekken aan derden om de Diensten te verrichten of op basis van wet- en/of regelgeving.  .

 

Statistiek en verbetering

mijnbuur gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens). Daarnaast houdt mijnbuur bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de mijnbuur-app en website mijnbuur.nl te meten. Hierdoor kan de app en website geoptimaliseerd worden op basis van de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

 

Gebruik door derden

mijnbuur kan uitsluitend jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Mijnbuur zal nooit jouw gegevens aan derden verkopen.

Ten slotte kan mijnbuur jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

Externe links

Berichten binnen de mijnbuur-app en website mijnbuur.nl kunnen hyperlinks bevatten waarmee mijnbuur verlaat. mijnbuur heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander Privacy Statement van toepassing is.

 

Dit Privacy Statement van mijnbuur heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via mijnbuur en de Diensten zijn verkregen. mijnbuur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites of applicaties van derden.

 

 

4. Op welke wijze beschermt mijnbuur jouw persoonlijke informatie?

mijnbuur heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;

 1. SSL – de communicatie met mijnbuur gaat via een beveiligde en versleuteld verbinding

 2. Encryptie van je wachtwoord – je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.

5. Waar worden mijn gegevens opgeslagen, aan wie doorgegeven en hoe zit het met bewaartermijn?

 • Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen binnen Europa (EER) waardoor je ervan uit kunt gaan dat ze voldoende beschermd en dus veilig zijn.

 • Jouw persoonsgegevens zijn alleen en direct toegankelijk voor mijnbuur en niet voor derden tenzij je hiervoor vooraf expliciet toestemming hebt gegeven.

 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn gegevens?

 

Je kunt zelf de gegevens die zijn opgeslagen in jouw mijnbuur Account inzien en aanpassen. Als je de gegevens wil inzien die mijnbuur over jou heeft vastgelegd kun je voor eigen rekening een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@mijnbuur.nl. mijnbuur zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij mijnbuur via info@mijnbuur.nl. Je kunt verzoeken dat mijnbuur jouw gegevens verwijdert of afschermt.

 

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 10 Februari 2019. mijnbuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen hierin aan te brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. mijnbuur raad je daarom aan om regelmatig na te gaan via de mijnbuur-app of website of er aanpassingen zijn.
 

8. Vragen?

 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan feedback@mijnbuur.nl.