Algemene Voorwaarden van mijnbuur

 

mijnbuur is een gratis app die jou digitaal verbindt met jouw directe buren en met instanties om de veiligheid, zelfredzaamheid en participatie in jouw directe leefomgeving te vergroten. mijnbuur heeft een aantal Algemene Voorwaarden opgesteld en adviseert je deze zorgvuldig door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. En tevoren weet wat je van mijnbuur mag verwachten en andersom.

 

Definities

 

mijnbuur : Het digitale sociale platform ‘mijnbuur’ wat bestaat uit de app mijnbuur en de website mijnbuur.nl en enig ander software applicatie ontwikkeld door Stichting Buur waarop haar Diensten worden aangeboden.

Stichting Buur : De eigenaar van mijnbuur is een stichting en gevestigd en kantoorhoudende te (1017 XS)  Amsterdam aan de Weteringschans 98.

Diensten : alle communicatievormen en -lijnen en overige services die mijnbuur jou aanbiedt zoals onder meer het aangaan van gesprekken met buren, instanties (o.a. gemeente, politie) in geval je hulp nodig hebt of in nood bent. Het doel hiervan is om de veiligheid, zelfredzaamheid en participatie in jouw directe leefomgeving te vergroten.

Inloggegevens : de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je gebruik kan maken van mijnbuur.

Account : een door jou aangemaakt profiel van jouw gegevens welke vereist is om mijnbuur te kunnen gebruiken.

Buur : de natuurlijk persoon die zich in de app registreert op het woonadres waarop deze persoon ingeschreven staat bij de gemeente.

Buren : het netwerk van buren rondom een Buur.

Privacy Statement : de privacyverklaring van mijnbuur, die je altijd kan terugvinden op www.mijnbuur.nl.

Alarmburen : Buren binnen jouw netwerk die je van te voren hebt geselecteerd als Buren die jij met één druk op de noodknop kan bereiken.

Aanspreekpunten : Contactpersonen bij de gemeente, politie of andere aangesloten instanties die buren kunnen uitnodigen in een gesprek of conversatie in mijnbuur.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van mijnbuur die door Stichting Buur worden aangeboden.

 2. Als jij gebruikt maakt van mijnbuur en hiervoor het vereiste account aanmaakt, accepteer je deze Algemene Voorwaarden en ben je gebonden aan alle wijzigingen en toevoegingen hierop. Er is dan tussen jou en Stichting Buur een overeenkomst tot stand gekomen.

 3. Mijnbuur kan deze Algemene Voorwaarden wijzigingen en/of aanvullen. Je ontvangt daarvan bericht op het door jou aangegeven e-mailadres. Als je niet (langer) wilt instemmen met deze en/of gewijzigde Algemene Voorwaarden is jouw enige mogelijkheid te stoppen met het uploaden of het gebruiken van mijnbuur en jouw Account te laten verwijderen.

 
Artikel 2. Account

 

 1. Via mijnbuur-app kan je een Account aanmaken, beschikbaar gesteld voor jou en (gedeeltelijk) zichtbaar gemaakt voor jouw buren. Jouw buren zien niet jouw adres. Jouw locatiegegevens worden alleen met jouw (Alarm)buren gedeeld in geval van nood.

 2. Tijdens het aanmaken van jouw Account geef je zelf jouw Inloggegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Inloggegevens en aansprakelijk voor het eventuele onbevoegd gebruik dat van en met jouw Inloggegevens wordt gemaakt.

 3. Zodra je vermoedt of weet dat jouw Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account, is het belangrijk om mijnbuur daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. mijnbuur kan ook zelf, zonder melding door jou, maatregelen treffen zodra misbruik wordt vermoed, zoals het veranderen van jouw Inloggegevens.

 4. Zodra het vermoeden bestaat dat een Account niet de correcte natuurlijke persoon betreft en/of een account wordt aangemaakt op een ander woonadres dan waarop deze persoon staat ingeschreven bij de gemeente, kan mijnbuur ook maatregelen treffen om het account te deactiveren.

 

Artikel 3. De Diensten en het gebruik van mijnbuur

 

 1. De Diensten van mijnbuur bestaan o.a. uit het digitaal verbinden van buren onderling en het verbinden van buren met aanspreekpunten bij een gemeente, politie of andere aangesloten instanties indien mogelijk en/of nodig. Het uitnodigen van een aanspreekpunt van de gemeente, politie of andere aangesloten instantie is op initiatief van een Buur. Alle andere Buren zijn op het moment van uitnodigen, anoniem voor het aanspreekpunt bij de gemeente, politie of aangesloten instantie. Wanneer een Buur in aanwezigheid van het aanspreekpunt, weer een bijdrage levert aan het gesprek (in de vorm van een bericht, foto, oid) zal deze niet meer anoniem zijn. De bijdrage is inzichtelijk voor het desbetreffende aanspreekpunt en kan door hem of haar worden gebruikt om de dienstverlening te ondersteunen of verbeteren.

 2. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je op basis van of met de Diensten van mijnbuur verricht.

 3. mijnbuur garandeert niet dat de verwijzingen in de app altijd correct, actueel of volledig zijn. Gemeenten, politie en andere aangesloten instanties verstrekken deze informatie en zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die zij verstrekken, correct, actueel en volledig zijn.

 4. Zodra een Buur weet of reden heeft te vermoeden dat een aangedragen aanspreekpunt onjuist is, moet de Buur mijnbuur daarvan op de hoogte stellen.

 5. mijnbuur spant zich in om de app ononderbroken aan jou beschikbaar te stellen. Uiteraard dient er periodiek onderhoud te worden gepleegd ter instandhouding en verbetering van de app en de Diensten. Hierdoor zal de app op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn. mijnbuur probeert gepland onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren tussen 23.00-6.00 uur en de duur waarop de app niet beschikbaar is zoveel mogelijk te beperken. Je erkent echter dat zich situaties kunnen voordoen waarop de app, ook buiten genoemde uren, niet beschikbaar zal zijn wegens gepland of ongepland onderhoud of wegens andere omstandigheden. Hiervoor zal mijnbuur nooit aansprakelijk zijn.

 6. mijnbuur mag, naast andere middelen die zij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de wet heeft, altijd in het geval van zwaarwegende omstandigheden, zoals misbruik, jouw gebruik van mijnbuur tijdelijk of definitief beperken, opschorten of beëindigen. mijnbuur is niet verplicht om jou voorafgaand aan het treffen van zulke maatregelen te informeren. mijnbuur is niet aansprakelijk voor het treffen van dergelijke maatregelen.

 7. mijnbuur is niet gebonden aan kennelijke fouten en verkeerde verwijzingen.

 

 
Artikel 4. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de app mijnbuur komen uitsluitend toe aan mijnbuur en/of haar licentiegevers. Er worden geen Intellectuele Eigendomsrechten aan jou overgedragen. Wel krijg je een niet exclusief gebruiksrecht (licentie) zoals in het volgende lid omschreven.

 2. Je erkent dat het voor mijnbuur erg belangrijk is om haar Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Het is jou niet toegestaan om deze Algemene Voorwaarden te overtreden en/of enige informatie die via de app toegankelijk wordt gemaakt, openbaar te maken of te verspreiden, al dan niet in gewijzigde vorm en/of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan toegestaan in deze Algemene Voorwaarden. Dit is anders als Stichting Buur jou daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of als dwingend recht bepaald gebruik door jou wel toestaat.

 3. Gezien het grote belang van mijnbuur bij de bescherming van haar Intellectuele Eigendomsrechten, zoals in het vorige lid aangegeven, accepteer je een boete op het overtreden daarvan. Als je in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 5.2, heeft mijnbuur het recht om van jou een boete te vorderen van EUR 1.000,= (in woorden: duizend euro) per afzonderlijke overtreding. mijnbuur kan deze boete direct vorderen als zij bekend wordt met een overtreding, zonder jou eerst te waarschuwen en zonder een uitspraak van een rechter. Je accepteert in het geval van overtreding naast het moeten betalen van een boete ook dat mijnbuur het recht heeft om in plaats van of aanvullend op de boete haar (volledige) schade op jou te verhalen.

 

 
Artikel 5. Jouw persoonsgegevens en privacy

 

 1. mijnbuur verleent je toestemming voor het (i) installeren en gebruiken van mijnbuur en (ii) het uploaden en gebruiken van door Buren aangeleverde gegevens, allemaal in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In ruil hiervoor dien jij met de volgende persoonsgegevens: je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en een profielfoto een Account aan te maken.

 2. De (persoons)gegevens die jij aan mijnbuur verstrekt worden conform de Privacy Statement van mijnbuur  verwerkt en is overeenkomstig van toepassing.

 

 
Artikel 6. Garanties en vrijwaringen

 

 1. mijnbuur geeft jou geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van mijnbuur, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 2. Jij staat er jegens mijnbuur voor in dat je altijd zult handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Je begrijpt en erkent dat de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte identiteit en adresgegevens van groot belang zijn voor de optimale werking van de Dienst.

 3. Als derden je aanspreken wegens onrechtmatig gebruik van mijnbuur, dan zal jij ervoor zorgen dat je mijnbuur vrijwaart, door alle schade en kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.

 

 
Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid

 

 1. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je interacties met andere mensen, hetzij online of in het echt. mijnbuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of enige vorm van verlies als gevolg van interactie met andere Buren, personen die je ontmoet via mijnbuur.

 2. mijnbuur aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van mijnbuur en haar Diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 3. Mocht mijnbuur wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens jou, dan is mijnbuur uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt als gevolg van een aan mijnbuur toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van mijnbuur is in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 2.500,= (in woorden: tweeduizendvijfhonderd euro).

 4. Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.

 5. Iedere aansprakelijkheid van mijnbuur voor alle andere dan directe schade, zoals beschreven in het vorige lid, waaronder in ieder geval gevolgschade, is uitgesloten. Met gevolgschade wordt bedoeld, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van eigendommen en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij mijnbuur meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen mijnbuur vervalt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 
Artikel 8. Duur en beëindiging

 

 1. Jouw mijnbuur Account met jouw gegevens is gratis beschikbaar tot jij het account laat verwijderen.

 2. Je kan je Account op ieder moment via de mijnbuur-app of de website mijnbuur.nl laten verwijderen.

 3. Indien je jouw Account laat verwijderen, blijven jouw bijdragen aan gesprekken en conversaties echter wel beschikbaar voor andere gebruikers. Je begrijpt en erkent dat de reeds door jou verstrekte bijdragen aan deze gesprekken en conversaties essentieel zijn voor het volgen en teruglezen van de gesprekken en conversaties en dat ze als zodanig niet kunnen worden verwijderd.

 4. Bij overtreding door jou van deze Algemene Voorwaarden is mijnbuur gerechtigd direct maatregelen te treffen om jouw Account tijdelijk of definitief ontoegankelijk te maken. mijnbuur is niet aansprakelijk als jij daardoor schade lijdt.

 

 
Artikel 9. Klachten en geschillen

 1. Je kunt jouw klachten mailen aan feedback@mijnbuur.nl. mijnbuur zal zich inspannen om samen met jou te zoeken naar een redelijke oplossing van jouw klacht.

 2. Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de app is Nederlands recht van toepassing.

 3. Alle geschillen die tussen de Buur en mijnbuur ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.